BRC is het autogassysteem van vandaag en de toekomst.

Milieu

Wie het leefmilieu ter harte neemt kiest voor LPG als brandstof. Kiezen voor LPG is kiezen voor minder fijn stof, minder CO² en minder NOx  .

Enkele cijfers om het potentieel van LPG te duiden:

Uitstoot CO²: -11% t.o.v. benzine

Uitstoot Fijn stof: -95% t.o.v. diesel

Uitstoot NOx: -85% t.o.v. diesel. (NOx wordt ook door een roetfilter niet tegengehouden).

Bij het tanken van LPG komen er geen dampen vrij, in tegenstelling tot het tanken van benzine.
Bovendien rijdt LPG zeer soepel en stil (lawaai is ook milieuverstorend).

Een bijkomende bedenking: LPG is een bij-produkt van de raffinage-processen. Jaarlijks wordt door de raffinaderijen gigantische hoeveelheden hiervan afgefakkeld. Door op LPG te rijden, vermijdt u deze verspilling en rijdt u dus (in zekere mate) CO²-neutraal.

LPG is in tegenstelling tot andere alternatieve brandstoffen volop beschikbaar en tegen een economisch zeer interessante prijs. 

Over CO²: 

"Kooldioxide en andere gassen warmen het aardoppervlak op natuurlijke wijze op door zonnewarmte in de atmosfeer vast te houden. Dit is een goede zaak omdat het onze planeet bewoonbaar houdt. Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en olie en het opruimen van bossen hebben we de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer van de aarde dramatisch verhoogd en stijgen de temperaturen.

Over fijn stof: 

Volgens verschillende milieurapporten  is fijn stof de belangrijkste oorzaak van het verlies aan gezonde levensjaren door milieuvervuiling: Uit een Europees onderzoek bleek  dat in West-Europa meer mensen sterven door uitlaatgassen van het verkeer dan door ongevallen.

Over NOx en SO²:

Uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwavelemissies zorgen voor verzuring van ons milieu. Verzurende emissies hebben niet alleen een effect op de pH waarde van regen. Verzuring zorgt voor aantasting van de ecosystemen (bv. heides en vennen). Verzuring kan ook leiden tot verhoogde nitraatgehaltes in het grondwater en tot de uitspoeling van metalen naar het grondwater. Inademing van verzurende componenten en opname van verontreinigd grondwater kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij de mens. Verzurende deposities veroorzaken bovendien corrosie van materialen en een versnelde verwering van gebouwen.

Contact

BRC Autogas
Telefoon: 0229 - 267496

Mobiel: 06 - 53612966
E-mail: info@brcautogas.nl

Volg ons